اینورتر (inverter)

اینورتر (Inverter) یا مبدل برق، دستگاه الکترونیکی است که جریان مستقیم (DC) را به جریان متناوب (AC) تبدیل می کند. 

اینورتر (inverter)