تجهیزات آزمایشگاهی (laboratory equipment)

تجهیزات آزمایشگاهی تنوع بسیار زیادی دارد این تجهیزات می توانند صرف مکانیکی ، الکترونیکی و یا الکترومکانیکی باشند که در ازمایشگاه های مختلف پزشکی، مهندسی و... بکار گرفته می شوند.

تجهیزات آزمایشگاهی (laboratory equipment)