پدال برقی دوبل بدون حفاظ (Double electric pedal without a shield)

پدال برقی دوبل بدون حفاظ (Double electric pedal without a shield)

نمایش:
مرتب سازی توسط:

پدال برقی دوبل بدون حفاظ XF-85

پدال برقی یا فوت سوئیچ جهت راه اندازی دستگاههای برقی توسط پا مورد استفاده قرار می گیرد.

320,000 تومان  -1 تومان

پدال برقی دوبل SFMS-10

پدال برقی یا فوت سوئیچ جهت راه اندازی دستگاههای برقی توسط پا مورد استفاده قرار می گیرد.

400,000 تومان  -1 تومان