پدال برقی ضد انفجار (Anti-explosion pedal)

پدال برقی ضد انفجار (Anti-explosion pedal)