تریاک (سه راهی جریان متناوب)

تریاک (سه راهی جریان متناوب)